Gdansk Golf & Country Club

Nasz statut


Gdański Klub Golfowy
“Gdańsk Golf & Country Club"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Gdański Klub Golfowy „GDAŃSK GOLF & COUNTRY CLUB" w dalszych postanowieniach statutu zwane w zależności od kontekstu „Stowarzyszeniem” lub „Klubem”.
2. Siedzibą Klubu jest Postołowo, 83-042 Ełganowo, gm. Trąbki Wielkie woj. pomorskie.

§ 2.

1. Klub działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
2. Klub może także, dla właściwego realizowania swoich celów, prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Klub jest zawiązany na czas nieoznaczony.
2. Klub posiada osobowość prawną, a podstawą jego działalności jest ustawa Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszy Statut.

§ 4.

1. Klub ma prawo posiadania i używania pieczęci, barwy i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Pieczęcią Klubu jest okrągła pieczęć z napisem w otoku w brzmieniu: „Gdańsk Golf & Country Club”, z Godłem Klubu w środku. Niezależnie od tego Klub Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci podłużnej z jego nazwą i adresem.
3. Godłem Klubu jest stylizowany herb Miasta Gdańska zasadniczo zgodny z załącznikiem do nin. Statutu.
4. Oficjalnym strojem organizacyjnym Klubu jest dla mężczyzn marynarka w kolorze granatowym, jednorzędowa z Godłem Klubu naszytym na lewej piersi pod kieszonką.

§ 5.

Klub ma prawo przystępowania do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6.

Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

§ 7.

Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.

§ 8.

Cały dochód z działalności gospodarczej Klubu przeznaczony jest na jego działalność statutową.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 9.

1. Celami Stowarzyszenia są:

1. Prowadzenie działalności sportowej – uprawianie golfa, dla osób pełnoletnich, młodzieży i dzieci i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku
2. Działanie na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
1. Wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej,
2. Promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu
5. Udział we wszelkich imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami,
6. Planowanie i organizowanie działań rekreacyjno - sportowych, kulturalnych i turystycznych członków Stowarzyszenia

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie spotkań, prelekcji, koncertów,
2. Stwarzanie warunków do uprawniania golfa oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie,
3. Propagowanie rozwoju golfa we wszystkich formach dopuszczonych przez prawo
4. Promocja golfa oraz związanej z jego uprawianiem rywalizacji sportowej wg zasad fair play, zasad i reguł zagranicznych i krajowych, wdrażanie zasad etykiety golfowej
5. Rozpowszechnianie informacji kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
6. Współpracę i wymianę doświadczeń z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania na terenie kraju i poza jego granicami,
7. Pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do realizacji postawionych celów,
8. Promowanie swojej działalności w mediach publicznych oraz w internecie,
9. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
10. Organizowanie treningów, obozów kondycyjnych oraz wyjazdów na imprezy sportowe i kulturalne,
11. Współpracę i wzajemną pomoc dla członków Stowarzyszenia,
12. Prowadzenie działalności mającej na celu integrację członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną rekreacyjną i towarzyską,
13. Inne działania realizujące cele statutowe.

3. Rodzaje działalności Pożytku Publicznego Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:

1) Działalność nieodpłatna:
a. Działalność związana ze sportem, pozostała kod PKD – 92.62. Z,
a. Działalność turystyczna pozostała kod PKD – 63.30. D
c. Działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana kod PKD – 92.72. Z
d. Działalność rozrywkowa pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana kod PKD – 92.34. Z
2) Działalność odpłatna:
a. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 01.41.B
b. Wydawanie książek PKD 22.11.Z
c. Wydawanie gazet PKD 22.12.Z
d. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z
e. Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD 22.14.Z
f. Pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z
g. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków PKD 45.21.A
h. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 45.21.F
i. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A
j. Projektowanie budowlane, urbanistyczne, technologiczne PKD 74.20.A
k. Działalność stadionów i innych obiektów sportowych PKD 92.61.Z
l. Pozostała działalność związana ze sportem PKD 92.62.Z
m. Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 92.72.
n. Działalność rozrywkowa pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana kod PKD – 92.34. Z

§ 10.

Do wykonywania zadań Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy.

Rozdział III

Członkowie - prawa i obowiązki

§ 11.

1. Członkami Klubu, na zasadach określonych niniejszym Statutem, mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym lub Honorowym Stowarzyszenia.
3. W Stowarzyszeniu istnieją następujące rodzaje członkostwa:
1. Członkowie Rzeczywisty (Member)
2. Członkowie Stowarzyszeni (Associated Member) ,
3. Członkowie Juniorzy (Junior Member)
4. Członkowie Wspierający
5. Członkowie Honorowi

1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Statutu, Członkiem Rzeczywistym ( Member) może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełne prawa obywatelskie, posiada HCP nadany przez Polski Związek Golfa albo nabyła uprawnienia z do gry w golfa w ramach Klubu Zielonej Karty (KZK), posiada tytułu „prawa gry” w rozumieniu postanowień niniejszego Statutu, albo jest Członkiem Stowarzyszonym (Associated Member) od 3 lat .

2. „Prawo gry” oznacza prawo osoby fizycznej do wieczystej gry w golfa na Polu Golfowym w Postołowie będącym własnością Postołowo Golf Club Spółka z o.o. (dalej „PGC”), a wynikające z umowy albo z innego stosunku prawnego istniejącego pomiędzy daną osobą fizyczną a PGC, na mocy to której umowy (stosunku prawnego) dana osoba fizyczna uzyskała prawo do wieczystego korzystania z Pola Golfowego (gry), na warunkach ustalonych z PGC.

3. Członkiem Stowarzyszonym (Associated Member) może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, nie posiada „prawa gry” w rozumieniu niniejszego Statutu, ale jest zainteresowana działalnością Klubu, zamierza uprawiać lub uprawia golfa, posiada uprawnienie do gry w golfa tj. „Zielona Kartę” wydana przez KZK albo HCP nadany przez PZGolf, zamierzająca uzyskać członkostwo Polskiego Związku Golfa, albo posiadająca to członkostwo z tytułu uczestnictwa w innym klubie i deklaruje chęć uczestnictwa w działalności Klubu.

4. Osoby fizyczne, które nie ukończyły lat 18, mogą przystąpić do Klubu i uzyskać status Członka Juniora (Junior Member) Klubu. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do ukończenia 16 roku życia maja prawo przystąpić do Klubu pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na ich uczestnictwo w Klubie przez ich przedstawicieli ustawowych lub prawnych.

5. Każda osoba ubiegająca się o status Członka Klubu (Rzeczywistego, Stowarzyszonego lub Juniora) jest zobowiązania do:

1. Złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Statutu,
2. Złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków Klubu wraz z rekomendacją dwóch Członków Rzeczywistych.

6. Członek Stowarzyszony ma prawo do złożenia wniosku o przyjęcie go w poczet Członków Rzeczywistych Klubu w przypadku nabycia „prawa gry” albo po okresie trzech lat – liczonych od daty nabycia statusu Członka Stowarzyszonego w przypadku, jeżeli jego HCP jest równy lub niższy niż 36. W przypadku nabycia „prawa gry” przyjęcie w poczet Członków Rzeczywistych następuje po uprzednim uzyskaniu informacji z PGC.

7. Informację o złożeniu wniosku o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszonych Klubu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w PGC i – o ile Klub będzie takową posiadać – na stronie internetowej Klubu. Każdemu Członkowi Klubu przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu przeciwko przyjęciu osoby fizycznej w poczet Członków Stowarzyszonych Klubu w terminie 30 dni licząc od dnia wywieszenia informacji na tablicy ogłoszeń.

8. Sprzeciw wnosi się do Zarządu Klubu, który jest zobowiązany do rozpoznania wniosku i sprzeciwu w terminie 30 dni licząc od dnia jego złożenia.

9. Decyzję o przyjęciu wnioskodawcy w poczet członków Klubu albo o odmowie przyjęcia podejmuje Zarząd w składzie, co najmniej dwuosobowym.

10. Uchwała Zarządu Klubu w przedmiocie nadania członkostwa staje się prawomocna po łącznym spełnieniu przez wnioskodawcę niżej określonych warunków, a to po:
1. Dokonaniu przez wnioskodawcę wpłaty z tytułu wpisowego w kwocie ustalonej uchwałą Zarządu.
2. Zapłaceniu przez wnioskodawcę klubowej składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy wraz z opłatą na rzecz Polskiego Związku Golfa.

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w języku polskim z tym zastrzeżeniem, iż osoby o których mowa w ust. 14 mają prawo do złożenia deklaracji w języku angielskim. Wzory wniosków opisanych w ust. 8 zostaną ustalone w drodze uchwały zarządu.

12. Na zasadach określonych przepisami i niniejszym Statutem członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12.

Członkowie Rzeczywiści mają prawo do:
1. Używania Tytułu Honorowego Członka Rzeczywistego Gdańsk Golf & Country Club oraz pisanych po nazwisku liter „M – GGCC”,
2. Uprawiania sportu golfowego i reprezentowania Klubu w zawodach i imprezach krajowych i międzynarodowych,
3. Uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków Klubu z głosem stanowiącym posiadając czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.
5. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
6. Uczestnictwa w zawodach organizowane przez Klub.
7. Otrzymywania nagród i wyróżnień z tytułu uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Klub.
8. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczące działalności Klubu.

§ 13.

Członkowie Stowarzyszeni mają prawo do:
1. Używania Tytułu Honorowego Członka Stowarzyszonego Gdańsk Golf & Country Club oraz pisanych po nazwisku liter „AM – GGCC”,
2. Uprawiania sportu golfowego i reprezentowania Klubu w zawodach i imprezach krajowych i międzynarodowych,
3. Uczestniczenia w obradach władz Klubu z głosem stanowiącym posiadając czynne prawo wyborcze oraz bierne prawo wyborcze na warunkach zdefiniowanych w § 15 ust. 3.
4. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.
5. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
6. Uczestnictwa w zawodach organizowane przez Klub.
7. Otrzymywania nagród i wyróżnień z tytułu uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Klub.
8. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczące działalności Klubu.

§ 14

Członkowie Juniorzy mają prawo do:
1. Używania Tytułu Honorowego Członka Juniora Gdańsk Golf & Country Club oraz pisanych po nazwisku liter „JM – GGCC”,
2. Uprawiania sportu golfowego i reprezentowania Klubu w zawodach i imprezach krajowych i międzynarodowych,
3. Uczestniczenia w obradach władz Klubu z głosem doradczym i/lub opiniującym.
4. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.
5. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
6. Uczestnictwa w zawodach organizowane przez Klub.
7. Otrzymywania nagród i wyróżnień z tytułu uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Klub.
8. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczące działalności Klubu.

§ 15

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu Członkowi Rzeczywistemu i Stowarzyszonemu.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu Członkowi Rzeczywistemu, a Członkowi Stowarzyszonemu po upływie 3 lat od dnia nadania mu statusu Członka Stowarzyszonego.
3. Członek Junior nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, przy czym w stosunku do Członków Juniorówtrzyletni okres, o którym w ust. 2, rozpoczyna się od roku, następującego po roku, w którym dany członek ukończył lat 18.  

§ 16.

Członkowie Klubu posiadający na dzień ustalenia niniejszego Statutu, to jest na dzień 4 lutego 2012r. roku, „prawo gry” oraz członkowie posiadający członkostwo od więcej niż 5 lat stają się Członkami Rzeczywistymi w rozumieniu postanowień niniejszego Statutu, w osobach (w kolejności alfabetycznej):

1. Marek Bokuniewicz
2. Gabriela Borkowska
3. Piotr Chełmikowski
4. Tadeusz Gibała
5. Krzysztof Jankowski
6. Andrzej Justa
7. Dariusz Kowalski
8. Tomasz Kurpisz
9. Jacek Liszewski
10. Katarzyna Liszewska
11. Piotr Mondalski
12. Krzysztof Piskorski
13. Gabriela Siwek
14. William Siwek
15. Grzegorz Sochaj
16. Joanna Stromska
17. Leszek Sykut
18. Wojciech Żurawik

i otrzymują Tytuł Honorowy Zasłużony Członek Rzeczywisty(Senior Member) Gdańsk Golf & Country Club.

§ 17.

1. Członkowie Rzeczywiści i Stowarzyszeni mają obowiązek:
1. Wpłacenia wpisowego oraz regularnego opłacania składek członkowskich, przy czym składki za dany rok kalendarzowy winny być opłacone w pełnej wysokości najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.
2. Członek Rzeczywisty lub Stowarzyszony przystępujący do Klubu po dacie opisanej w ust. 2, jest zobowiązany do zapłaty składki członkowskiej za dany rok wraz z wpłatą wpisowego, o którym mowa § 11 ust. 14 pkt. 1 niniejszego Statutu.
3. Aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
4. Przestrzegania postanowień niniejszego Statutu.
5. Dbania o dobre imię Klubu, o jego właściwy poziom sportowy oraz o obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy stanowiące własność Klubu jak i przez niego wykorzystywane na podstawie innych tytułów prawnych.
6. Umacniania więzi międzyludzkich wewnątrz Klubu i godnego reprezentowania go na zewnątrz.
7. Brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów,
8. Przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu,
9. Przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Klubu,
2. Członkowie Juniorzy mają obowiązek zapłaty wpisowego oraz składki członkowskiej w wysokości równej 50% wpisowego i 50% składki obowiązującej Członków Rzeczywistych lub Stowarzyszonych. Zarząd może podjąć uchwałę o indywidualnym ustaleniu wysokości wpisowego lub/i składki członkowskiej.
3. W pozostałym zakresie do członków Juniorów stosuje się postanowienia ust. 1 pkt. 2 - 9

§ 18.

Za aktywną pracę społeczną na rzecz Klubu i rzetelne wykonywanie zadań statutowych, za aktywną pracę dla rozwoju sportu golfowego lub wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie Klubu mogą być wyróżnieni:
1. Dyplomem uznania,
2. Nagrodą,
3. Odznaką honorowa,
4. Nadaniem godności członka honorowego.

§ 19.

1. Za niezastosowanie się do postanowień Statutu lub uchwał albo regulaminów wydawanych na jego podstawie, członkowi Klubu mogą być wymierzone następujące kary:
1. Upomnienie,
2. Nagana,
3. Zawieszenie w prawach członka,
4. Skreślenie z listy członków Klubu.
2. Kary wymierza Zarząd uchwałą wydaną w składzie, co najmniej 2/3 jego członków.
3. Od orzeczenia o karze członkowi Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
4. Odwołanie, o którym wyżej, wnosi się do WZC za pośrednictwem zarządu w terminie jednego miesiąca licząc od dnia doręczenia uchwały o ukaraniu.
5. Odwołanie od uchwały wymierzającej karę rozpatruje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie Członków Klubu w glosowaniu tajnym. Uchwala podjęta w tym trybie jest ostateczna, przy czym do czasu jej podjęcia członek Klubu jest zawieszony w swych prawach.

§ 20.

1. Członkiem Wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
2. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
3. Członek Wspierającyma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.

§ 21.

1. Członkiem Honorowym Klubu może być każda osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu albo sportu golfowego.
2. Nadanie Członkostwa Honorowego następuje na mocy uchwały Zarządu na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, albo co najmniej 5 innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku wnoszenia wpisowego i uiszczania składek członkowskich.

§ 22.

Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Stowarzyszeni.

§ 23.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji z członkostwa w Klubie złożonej do Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd:
a. Z powodu systematycznego nieuczestniczenia w pracach lub w działalności Klubu albo popełnienia czynu niegodnego (w tym przestępstwa) albo tez działania na szkodę Klubu.
b. Z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 4 (czterech )miesięcy za dany rok kalendarzowy liczonych od daty wskazanej w § 17 ust. 1 pkt. 1 nin. Statutu.
c. Umyślnego naruszenia postanowień niniejszego statutu, rażącego naruszenia reguł określonych w Zasadach Etyki Golfowej albo popełnienia innego czynu niegodnego członka stowarzyszenia w szczególności przestępstwa popełnionego z winy umyślnej.
3. Utraty praw publicznych i obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Śmierci członka albo – w odniesieniu do członka nie będącego osobą fizyczną - utraty osobowości prawnej.
6. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 2 lit. „b”, członek Klubu nieopłacający składek członkowskich zostanie wykluczony przez Zarząd, jeżeli nie opłaci składek po uprzednim wezwaniu go do wykonania tego obowiązku. W przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie składek przekracza okres 6 miesięcy, Zarząd ma prawo podjęcia uchwały o wykluczeniu członka bez uprzedniego wezwania go do wykonania tego obowiązku.
7. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje w terminie zawitym 15 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest w tym przedmiocie jest ostateczna.
8. Termin do wniesienia odwołania opisany w ust. poprzedzającym liczony jest do dnia doręczenia pisma zawierającego uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, które to pismo winno być doręczone za pośrednictwem poczty listem poleconym lub firmy kurierskiej. Pismo wysłane na adres wskazany dla doręczeń we wniosku o przyjęcie w poczet członków uważa się za odebrane za skutkiem doręczenia.
9. Postanowienia ust. 1 pkt. 2 lit. 2, pkt. 3 i 4 stosuje się odpowiednio od utraty członkowstwa wspierającego i honorowego.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Dział I. Postanowienia ogólne

§ 24.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,

§ 25.

Członkowie wybieralnych władz Stowarzyszenia powoływani są przez Walne Zebranie Członków na czas nieoznaczony, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Na wniosek chociażby jednego członka Stowarzyszenia zgłoszony w toku obrad Walnego Zebrania Członków, zarządza się głosowanie tajne.

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień nin. Statutu uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Większość bezwzględna w rozumieniu niniejszego Statutu zachodzi - gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się, zatem, aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów.

§ 27.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

Dział II. Walne Zebranie Członków

§ 28.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 10 niniejszego Statutu w Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie Klubu albo ich pełnomocnicy. Pełnomocnictwo do udziału w WZC winno być udzielone na piśmie.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok w terminie pomiędzy 01 października, a 31 grudnia
4. Walne Zebranie Członków może zwołać każdy z członków Zarządu indywidualnie. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Powiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków dokonuje się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w PGC. Osoba zwołująca Walne Zebranie Członków roześle dodatkowo zawiadomienia drogą elektroniczną (e-mail i/lub fax).
6. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy.
7. Walne Zebranie Członków Zarząd zobowiązany jest zwołać na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 51% ogólnej liczby Członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych Klubu. Wniosek opisany w zdaniu poprzedzającym winien wskazywać przyczynę zgłoszenia żądania zwołania Walnego Zebrania oraz proponowany porządek obrad.
8. W przypadku, gdy Prezes Zarządu lub Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w sytuacji opisanej w ust 7, prawo do zwołania Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej albo pozostałym wnioskodawcom działającym łącznie.

§ 29.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. Uchwalania zmian statutu,
3. Wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium.,
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. Ustalanie wysokości składek oraz budżetu, przy czym sprawę ustalenia wysokości składek Walne Zebranie Członków może przenieść w drodze uchwały do kompetencji Zarządu Klubu.,
7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Komisji Rewizyjnej,
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, a niezastrzeżonej do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

Dział III. Zarząd

§ 30.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków w tym z Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów i Skarbnika.
3. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
4. Walne Zebranie Członków powołuje poszczególnych członków Zarządu w głosowaniu jawnym na czas nieoznaczony. Postanowienia zdania 2 § 25 stosuje się odpowiednio.
5. Członkowie Zarządu są odwoływani uchwałą Walnego Zebrania Członków. Uchwała taka może zostać postawiona na porządku obrad na wniosek każdego Członka Rzeczywistego.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 31.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1. Ustalanie wysokości składek członkowskich
2. Realizacja celów Stowarzyszenia,
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
4. Sporządzanie planów pracy i ewentualnych planów finansowych,
5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
7. Podejmowanie uchwał o nadaniu członkostwa, jego zmianie i utracie (wykluczeniu)
8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
9. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku gdy zarząd składa się z parzystej liczby członków, a w wyniku głosowania tyle samo głosów padło za jak i przeciw uchwale, decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.
3. Dla ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność, co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
4. W przypadku zaciągania zobowiązań lub nabywania praw wystarcza działanie dwóch członków Zarządu.

Dział IV.

Komisja Rewizyjna.

§ 32.

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej stanowią organ odrębny od organu zarządzającego i nie podlegającemu mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) Nie mogą być członkami organu Zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnia,
2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

§ 33.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, Rozdział V
Majątek i Fundusze

§ 34.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich,
2. z darowizn, spadków, zapisów,
3. z dochodów z własnej działalności statutowej,
4. z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5. z dotacji i ofiarności publicznej.

2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Stowarzyszenie nie może:

1) Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „ osobami bliskimi”
2) Przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4) Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 35.

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
3. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
4. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych.
5. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Likwidator powołany przez Walne Zebranie Członków.
6. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Sponsorzy